10e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 17 maart 2022 kwam de adviescommissie GGA voor de 10e keer samen. Lees hier de samenvatting van deze vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) zoekt in opdracht van de provincie Groningen uit welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden in het najaar van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Verslag 2 februari 2022

Het verslag wordt goedgekeurd met verzoek om actielijst op te nemen.

Actualiteit

Voorzitter Rika Pot, Martin Scholten, Remo Rietman en Jacomijn Pluimers hebben (via Teams) kennis gemaakt met de nieuwe gedeputeerde Johan Hamster. Johan Hamster is zeer geïnteresseerd in de aanpak en wil zich sterk maken om financiering te vinden voor de pilot Maatwerk met Meetwerk.

FASE 1 GEBIEDSANALYSE

Rapport KWR ecohydrologische analyse en advies

In het vorige overleg (2/2/22) heeft KWR haar rapport in een presentatie nader toegelicht. Er was toen te weinig tijd om de rapportage te lezen en vragen te stellen. Daarvoor is nu de mogelijkheid geboden. Nog niet alle leden van adviescommissie hebben voldoende tijd gehad om hun opmerkingen en vragen voor te bereiden. De voorzitter vraagt de leden binnen 2 weken met een reactie te komen.

De focus van het onderzoek ligt op de (eco)hydrologie en de relatie met de natuurdoeltypen (natuurkwaliteit), daarvoor zijn ook metingen gedaan. Het rapport geeft inzicht in mogelijke maatregelen in en om het Liefstinghsbroek. Er zijn volgens de onderzoeker no-regret (geen-spijt) maatregelen aan te wijzen, maar de effecten daarvan (ook op de omgeving) moeten nog nader bekeken worden (met 3D-modellering).

PILOT MAATWERK MET MEETWERK

Martin Scholten licht toe wat de stand van zaken is. We willen meten om te leren en om zo een betere basis te krijgen voor gesprek over maatregelen. Sinds november 2021 zijn we in overleg met meetpartijen. Eind februari waren alle meetpartijen met Martin Scholen en Remo Rietman voor het eerst bijeen voor een ontwerpsessie voor het meetplan. Er is nog een sessie nodig om de verschillende metingen goed op elkaar af te stemmen (de integrale meetaanpak) en om kostenreductie te realiseren (waar kunnen we minder meten?). Het plan is om voor de zomer met een project-meetvoorstel te komen.

FASE 2 GGA ‘INVENTARISATIE MAATREGELEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN’

Participatiespoor natuurherstelmaatregelen

Akkoord voor processtappen voor natuurherstelmaatregelen:

Nader uitwerken benodigd onderzoek over effecten maatregelen; onderzoek uitzetten; resultaten onderzoek bespreken met werkgroep ecohydrologie als input voor schetssessie; schetssessie met grondeigenaren/gebruikers over mogelijke inrichting maatregelen. De verwachting is dat de schetssessie begin september zal plaatsvinden.

Naar aanleiding hiervan wordt gevraagd de planning tot aan advies bij te werken en voor het volgende overleg te agenderen.

Participatiespoor landbouw

De informatiebijeenkomst van 14 maart voor landbouw (tot 3 km rondom LB) had een hele mooie opkomst. Dit toont ook dat er animo voor is. Veel mensen weten niet wat we doen, die hebben nu een beter beeld gekregen. Er is een groot verschil in kennis (over stikstof) tussen veehouders en akkerbouwers. Jammer dat er vanuit waterschap en terrein beherende organisatie niemand kon zijn.

Er is een toezegging gedaan voor een 2e avond. Er is discussie over nut en noodzaak van een tweede avond. Belangrijk om afspraak na te komen. De opzet zal gelijk zijn aan de eerste avond. We zullen daarvoor een advertentie plaatsen in de lokale media , duidelijk moet zijn dat deze bijeenkomst alleen voor nieuwe mensen is (inhoud hetzelfde). We vragen mensen zich vooraf aan te melden. Bij onvoldoende aanmelding vervalt de bijeenkomst.

Vanuit Prolander wordt gestart met de voorbereidingen voor de keukentafelgesprekken en het benaderen van 18 agrariërs in de directe omgeving voor een gesprek.

EXCURSIE LIEFSTINGHSBROEK

Op 14 april organiseren we een excursie met de Adviescommissie in Liefstinghsbroek onder leiding van boswachter Natuurmonumenten en met aanwezigheid van Mark Jaling van KWR. Dit zal gecombineerd worden met een kennismaking met gedeputeerde Johan Hamster. Vooraf is er een overleg van de adviescommissie (max 1 uur).

Wie zitten er in de commissie?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)