12e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) is (in opdracht van de provincie Groningen) aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden in het najaar van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Korte terugblik op bezoek LTO en Minister Staghouwer aan omgeving van Liefstinghsbroek

Positieve reacties op bijeenkomst: goede organisatie, positief signaal van samenwerking in roerige en onzekere tijd. Flyer over Pilot Maatwerk met Meetwerk is overhandigd.

Toelichting Provincie op startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Startnotitie NPLG is een bredere opgave voor stikstof, water en klimaat. De zonering van de verschillende reducties (verschillende kleuren) op de kaart is ook op basis van opgaven voor water en klimaat. Het is dus geen stikstofkaart, maar een opgave kaart. Medio oktober worden water en klimaat opgaven bekend gemaakt. De reductiepercentages gelden voor de veehouderij.

Het is nog onbekend wat dit voor Groningen betekent. Gedeputeerde Staten heeft (op het moment van overleg 15/06/22) het plan nog niet omarmt. De adviescommissie heeft vragen over wat dit betekent voor de invulling van haar advies aan de Provincie en eerdere bereikte resultaten waaronder de samenhang met Natuurnetwerk Nederland (NNN). Afgesproken is om deze vragen via een brief aan de Provincie te sturen. Ook zal er een bestuurlijk overleg worden georganiseerd tussen de voorzitter en een delegatie van de adviescommissie en gedeputeerde Hamster.

Verslag 14 april 2022

Het verslag is eerder goedgekeurd. Actielijst is toegevoegd.

Pilot Maatwerk met Meetwerk

Toelichting op de memo over organisatie van pilot Maatwerk met Meetwerk.

Er zal een voorbereidingsgroep (voorbereiding voor adviescommissie) en klankbordgroep met deskundigen (vanuit LTO, NM, IPO, Waterschap, etc.) worden opgesteld. Na 1 of 2 jaar wordt een evaluatiecommissie ingesteld (voorstel daarvoor is een internationale vertegenwoordiging van wetenschappers). Deze organisatie (inclusief budget) zal ook meegenomen worden in projectvoorstel.

Het meetprogramma voor het landbouwdeel zal worden verbreed. Het voorstel is om op meerdere bedrijven te gaan meten (en niet op 1 bedrijf). Dit zal nog verder uitgewerkt worden.

Ook is de aanbesteding van het werk door de meetpartijen besproken.

Ecohydrologisch vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek naar de effecten van voorgestelde maatregelen is gestart. In de week van 7 juli is een GO -NO GO moment: is het 3D model voldoende om de effecten van de maatregelen te kunnen analyseren. Als het een “GO” is wordt medio september het onderzoek opgeleverd.

Landbouw

Voorstel om in september een (of meerdere) werksessie(s) te organiseren gericht op het formuleren van het advies voor een toekomstbestendige landbouw. Prolander bereidt dit voor in afstemming met de voorzitter.

Afscheid Goziena Brongers

Goziena is voor het laatst bij de Adviescommissie. Zij komt niet terug in het nieuwe college van de gemeente Stadskanaal. De voorzitter bedankt Goziena voor haar investering in het voortraject – dat deed zij met rust en accuraatheid. Daar zullen we ook in het vervolg nog plezier van hebben. Veel dank!

Wie zitten er in de commissie? En hoe kun je ons bereiken voor vragen?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman en Jacomijn Pluimers.

Naam

Organisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. Huizing (vacant?)Gemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. Rietman en J. PluimersProlander (secretaris)
J. KlookerProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)

 

Voorzitter Rika Pot
Telefoonnummer: 06-21459506
Emailadres: rika.pot@ziggo.nl 

Secretaris Jacomijn Pluimers
Telefoonnummer: 06-40345191
Emailadres: j.pluimers@prolander.nl