13e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) is (in opdracht van de provincie Groningen) aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden in het najaar van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Nieuwe wethouder Westerwolde – Saskia Ebbers

Een bijzonder welkom voor de nieuwe wethouder van Westerwolde – Saskia Ebbers, die voor het eerst aansluit bij de adviescommissie.

Verslag 15 juni 2022

Het verslag is goedgekeurd – de lijst van namen van de leden van de Adviescommissie zal aangepast worden. Actielijst wordt opgeschoond en aangevuld.

Actualiteit

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuws over stikstof: Remkes van is van stal gehaald voor advies, Minister Staghouwer is opgestapt. Vanuit de adviescommissie komt de vraag of we niet moeten wachten met een eigen advies zolang er geen perspectiefbrief ligt. Het Rijk vertraagt, we lijken in een interbellum te zitten, moeten wij dan ook geen pas op de plaats maken? Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de adviescommissie al wel bevindingen en advies heeft en dat het goed is als deze signalen al richting provincie gaan. Dit zou dan een tussenadvies zijn. De adviescommissie is nog niet klaar en heeft meer tijd nodig.

De provincie Groningen werkt aan een organisatie en aanpak voor de het NPLG. Er zullen 8 deelgebieden worden aangewezen. De adviescommissie is van mening er een aparte commissie komt voor een groter gebied. Het is van belang om te zorgen voor een goede koppeling van de GGA Liefstinghsbroek en een grotere gebiedsaanpak.

Data

Een delegatie van de adviescommissie heeft van de provincie een toelichting gekregen op de methode van beoordeling natuurkwaliteit en de NDFF data.

  • De adviescommissie is van mening dat data nodig voor haar werk: data geven inzicht in het gebied.
  • De duiding van de data zal in de meetwerkgroep worden besproken en met de adviescommissie worden gedeeld.
  • De adviescommissie is zich er van bewust dat er een stevige maatschappelijke discussie gaande is over data. Daar willen we geen voeding aan geven (bv Agrifacts).
  • We hanteren daarvoor een gedragscode: data staan in het teken van en belang van gezamenlijk inzicht voor een gebiedsgerichte aanpak Liefstinghsbroek (het werk van de adviescommissie). Daarvoor is inhoudelijke uitwisseling van groot belang.

Pilot Maatwerk met Meetwerk

Adviescommissie is in de lead voor aansturing van meetpilot en vertaling van inzichten in maatwerk maatregelen. Er zal in afstemming met meetpartijen, Provincie en adviescommissie een gezamenlijk communicatieplan worden opgesteld. Daarbij zullen ook de communicatie-medewerkers van de (landelijke) organisaties worden betrokken.

Op 19 september organiseert het RIVM een symposium over meten van stikstof. De meetpilot zal daar ook gepresenteerd worden.

Ecohydrologisch onderzoek en vervolg

De Natura 2000-doelen in het Liefstinghsbroek kunnen alleen behouden blijven als aan de volgende abiotische randvoorwaarden worden voldaan. Naast dat de stikstofbelasting niet te hoog moet zijn, moet ook de bodem een voldoende hoge basenverzadiging hebben. Dat laatste kan alleen duurzaam worden bereikt als er in de wortelzone voldoende toestroom is van gebufferd grondwater. Daarvoor is het nodig dat de kwelstroom hersteld wordt.

In het onderzoek zijn 3 scenario’s (pakketten van maatregelen) doorgerekend. Deze pakketten zijn complementair en verschillen tussen lokaal (in het gebied) en regionaal (in de directe omgeving van het Liefstinghsbroek). De conclusie van het onderzoek is dat alleen interne maatregelen in het Liefstinghsbroek onvoldoende zijn om de Natura2000- en KRW doelstellingen te behalen. Maatregelen buiten het Natura 2000 gebied zijn daarom noodzakelijk.

De adviescommissie stemt in met het advies om:

  • op korte termijn te starten met nader onderzoek en de uitwerking van een inrichtingsplan voor scenario 2
  • via monitoring de effectiviteit van de genomen maatregelen goed te volgen
  • de maatregelen van scenario 3 mee te nemen in het gebiedsproces van de GGA waarbij koppelkansen verkend worden.

Tweede werksessie adviescommissie

Gisteren in klein comité het programma besproken voor de tweede werksessie. Dit is een logische vervolg op de eerste werksessie.

Informatieavond voor omgeving

Adviescommissie organiseert een informatieavond vóórdat zij haar advies afrondt. Tijdens een volgend overleg zal een opzet voor de avond worden besproken.

Wie zitten er in de commissie? En hoe kun je ons bereiken voor vragen?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman en Jacomijn Pluimers.

Naam

Organisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter

B. Huizing is per 1 juli vervangen door S. Ebbers

Gemeente Westerwolde

G. Brongers is per 1 juli vervangen door E. Hofstra

Gemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Zuidoost Groningen
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
J. PluimersProlander (secretaris)
J. KlookerProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)

 

Voorzitter Rika Pot
Telefoonnummer: 06-21459506
Emailadres: rika.pot@ziggo.nl 

Secretaris Jacomijn Pluimers
Telefoonnummer: 06-40345191
Emailadres: j.pluimers@prolander.nl