14e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) is (in opdracht van de provincie Groningen) aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. In december 2022 heeft de adviescommissie haar tussentijdse advies aangeboden aan de provincie.

Kennismaking Kees van Es (kwartiermaker gebiedsplan Westerwolde voor PPLG)

Kees van Es is werkzaam bij Bureau Wing (procesmanagement in het landelijk gebied). Hij is ook betrokken bij gebiedsprocessen in de Krimpenerwaard. Zijn taak is om vóór het eind van het jaar een gebiedsplan op te stellen voor Westerwolde. Dit doet hij samen met Olaf Slakhorst (gebieds- coördinator vanuit de provincie)

Terugblik afgelopen weken door de voorzitter

Op 10 maart jl. heeft gedeputeerde Johan Hamster de meetpilot officieel geopend. Het was een geslaagde bijeenkomst, met veel en goede publiciteit. Kort na de opening van de meetpilot vonden de verkiezingen plaats. Henk Wortelboek wordt gefeliciteerd met zijn voorkeursstemmen voor BBB, zowel voor de Provinciale Staten als voor het Waterschap. Voorzitter geeft aan dat we vasthouden aan de lijn die we als adviescommissie hebben gevolgd: hoe krijgen/geven we perspectief aan natuur én landbouw in het gebied in en rond Liefstinghsbroek.

Het gonst in gebied dat mogelijk een bedrijf naast Liefstinghsbroek wordt verplaatst. Dit levert vragen op. We weten vanuit de meetpilot nog niet of dit een goede oplossing is en waarom is er geen time-out voor opkoop en verplaatsing? Wat wij hier doen met de meetpilot is geen pauzeknop voor andere processen, die op vrijwillige basis door rijk/provincie worden geïnitieerd. Communicatie naar omgeving is belangrijk. Provincie kan hier niets over zeggen en geeft aan dat als het zover is de communicatie met feiten besproken zal worden in dit overleg.

Voorzitter geeft aan dat er 2 sporen naast elkaar lopen. De gebiedsgerichte aanpak en de maatregelen vanuit rijk en provincie waar elke individuele boer op kan reageren. Dit schept verwarring. Hoe we hier mee omgaan zullen we nader uitwerken in de communicatiestrategie.

Terugblik afronding advies en reactie Provincie

Na de aanbieding van ons advies hebben we een reactie van de provincie ontvangen. De provincie heeft ambtelijk de brief toegelicht. Dat was verduidelijkend.

Opdrachtbrief adviescommissie

De provincie verlengt de opdracht aan de adviescommissie tot april 2025. In de brief verzoekt de provincie de adviescommissie een communicatiestrategie inclusief uitvoeringsparagraaf uit te werken om omgeving over opgave en aanpak te informeren. Dit zal in het volgende overleg van de adviescommissie geagendeerd worden.

Update PASmelders door de provincie

Met de uitspraak van de Raad van State is de 25 km-grens van invloedsfeer van N2000 gebied gehandhaafd. Voor provincie Groningen geldt dat 29 PAS melders geen vergunning nodig hebben. Deze ondernemers worden door de provincie met een brief hierover geïnformeerd. De informatie zal ook op de website van de provincie worden geplaatst.

Ontwikkelingen PPLG door Provincie

Groningen is verdeeld in 7 gebieden (op basis van karakteristieken van het landschap). Elk gebied heeft nu een kwartiermaker en een gebiedscoördinator, maar namen worden nog niet actief gecommuniceerd door de provincie. Focus van kwartiermaker en gebiedscoördinator ligt nu op kennismaken en een netwerk bouwen in de gebieden. Het is niet heel realistisch dat er op 1 juli een uitgewerkt gebiedsprogramma ligt. Provincie gaat wel bouwen aan een gebiedsproces, waarin we zoeken naar draagvlak. Nieuw college zal daarin richting geven.

Voorzitter geeft aan dat voor de adviescommissie de focus ligt op het Liefstinghsbroek en directe omgeving (plm.3 km rondom Liefstinghsbroek). In de komende twee jaar zal meer duidelijkheid komen hoe dit verbonden gaat worden met het gebiedsproces van Westerwolde.

Data Liefstinghsbroek

Memo met een beschrijving van de natuurdata voor Liefstinghsbroek (in tijdreeks) wordt besproken. Het document biedt op een inzichtelijk wijze de gebiedsinformatie. Dit sluit aan bij de wensen die tijdens de werksessie natuurdata benoemd werden.

Meetpilot

De voorzitter werkgroep meetpilot, Martin Scholten, geeft een terugkoppeling van wat in de werkgroep is besproken. Het overleg is in goede sfeer. Het is belangrijk om samen de informatie te duiden en daarover in gesprek met elkaar te gaan. Halfjaarlijks wordt een rapportage opgesteld die via de website beschikbaar zal komen

Hydrologische maatregelen

Prolander geeft een presentatie over de aanpak en fasering van de uitwerking van de hydrologische maatregelen.

Afscheid Fien Heeringa

De voorzitter bedankt Fien Heeringa voor haar bijdrage aan deze adviescommissie.

Wie zitten er in de commissie? En hoe kun je ons bereiken voor vragen?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
S. EbbersGemeente Westerwolde
E. HofstraGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Zuidoost Groningen
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
J. PluimersProlander (secretaris)
J. KlookerProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)
M. ScholtenOnafhankelijk wetenschappelijk adviseur

Voorzitter Rika Pot
Telefoonnummer: 06-21459506
Emailadres: rika.pot@ziggo.nl

Secretaris Remo Rietman
Telefoonnummer: 06-30110427
Emailadres: r.rietman@prolander.nl