2e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 10 februari 2021 kwam de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) voor de 2e keer samen. Dit is de samenvatting van de digitale vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) zoekt voor de provincie Groningen uit welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek te behouden en de landbouw toekomstperspectief te bieden. De uitkomsten worden voor de zomer van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Organisatie en communicatieplan
Henk Wortelboer is de nieuwe afgevaardigde namens de Trekkerclub Westerwolde. De commissie bespreekt het aanstellen van een onafhankelijke buitenstaander. Prolander gaat hiervoor een profiel opstellen. De gewenste kandidaat moet onder andere de onderzoeken kunnen toetsen. Een ervaren communicatieadviseur gaat het communicatietraject vormgeven onder leiding van Prolander.

Actualiteiten stikstof
Programmaleider LGW Mark Post geeft uitleg over het Programma Natuur, dat het herstel en de versterking van kwetsbare natuurgebieden tot doel heeft. De aanpak was algemeen en gericht op soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). De rijksoverheid richt nu alle aandacht op stikstofgevoelige natuur. De gebiedsgerichte aanpak in het programma natuur bestaat uit 5 hoofdonderdelen:

  • Versnellen verwerving
  • Optimaliseren van inrichting en beheer
  • Verbetering kwaliteit bestaande natuurgebieden
  • Inzet op maatregelen in overgangsgebieden, inclusief verbinden van gebieden
  • Extra hydrologische maatregelen

Voor de opkoopregeling is een lijst met criteria gemaakt, maar er zijn nog geen aanbiedingen gedaan.

Besluit Provincie verplaatsing kippenboerderij
Van der Wal (Staatsbosbeheer) vraagt naar het effect van de verplaatsing van het kippenbedrijf. De verplaatsing geeft ca. 10-15 mol stikstofwinst. Dat is goed nieuws voor het proces in Liefstinghsbroek.

Gebiedsanalyse en actorenscan
De commissie bespreekt de stand van zaken en de opzet van de gebiedsanalyse. Ze wenst een extra meetstation bij Liefstinghsbroek. De onderzoeken vinden plaats binnen het gebied van de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal. De herstelmaatregelen zullen ook vooral hier gebeuren.     

De vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw vragen om aandacht voor de natuurmaatregelen en stikstofwinst in vorige decennia. Ook stikstofmelders en de uitstoot uit Duitsland worden besproken. De Provincie Groningen neemt de input van de adviescommissie in overweging.

De adviescommissie wil verschillende werkgroepen inrichten en een onafhankelijk deskundige laten meedenken over de onderzoeksvragen. De vraag is hoe de actorenscan ontwikkeld moet worden. Dit wordt verder uitgewerkt.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)