4e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 22 april 2021 kwam de adviescommissie GGA voor de 4e keer samen. Lees hier de samenvatting van deze vergadering.

Mededelingen

Alle commissieleden zijn aanwezig. Voorstel is dat commissieleden die niet vanuit hun betaalde functie deelnemen aan de adviescommissie gebruik maken van een onkostenvergoeding.

Vragen vorig overleg

De LTO vraagt uitleg over de optie van de aankoop van mogelijke ruilgronden. Deze gronden kwamen door landelijke criteria niet in aanmerking voor aankoop. De criteria worden teruggekoppeld naar LTO. De Trekkerclub vraagt om de stikstofberekening van de verplaatste kippenboer. De Provincie zal dit nagaan.

Nieuws over stikstof

De Provincie is in voorbereiding om rijksgeld voor de aanpak van stikstof (Programma Natuur) beschikbaar te krijgen. De commissie krijgt het overzicht binnenkort ter kennisname toegestuurd. De Trekkerclub stelt vragen over geld voor andere projecten en natuurgebieden.

De stikstofwet is op 24 maart gepubliceerd en ligt nu ter inzage. De LTO vraagt om te kijken of dit nog invloed heeft op de huidige gebiedsgerichte aanpak. De Provincie geeft aan dat dit voor nu geen aanpassingen vraagt ten opzichte van wat eerder in de commissie besproken is. Er is een landelijke doelstelling. Provincies hebben daarbinnen per natuurgebied de ruimte voor een gebiedsgerichte aanpak.

Voortgang gebiedsanalyse (onderzoek)

Het hydrologisch (water) en bodemonderzoek is opgestart. Hiervoor zijn peilbuizen in de omgeving van het Liefstinghsbroek geplaatst en er zijn bodemboringen verricht. Voor de zomer zijn hiervan de 1e gegevens beschikbaar en in het najaar wordt het onderzoek afgerond. De conclusies kunnen dan meegenomen worden bij het eindadvies van de adviescommissie aan de Provincie. De landbouw- en natuurvertegenwoordigers vinden het onderzoek van groot belang om de juiste maatregelen te kunnen nemen in het gebied. De Trekkerclub geeft nog een aantal aanvullende onderdelen mee die ook goed zouden zijn om te meten zoals nutriënten en PH.

Ingekomen brief vanuit de Trekkerclub

Vanuit de Trekkerclub is een brief en uitgebreide onderbouwing over het beheerplan Liefstinghsbroek ontvangen, met aanvullende vragen over het gebied en adviezen. De Trekkerclub geeft een korte toelichting: er zijn nog veel vragen en er is meer duidelijkheid nodig. Aangegeven wordt echt te gaan meten, om feiten en harde cijfers te krijgen. De voorzitter complimenteert de Trekkerclub met het stuk. Er ligt een gedegen stuk en er is goed over nagedacht. De LTO vindt het goed dat dit uit het gebied zelf komt en nu ook om antwoorden vraagt. De commissie vindt het van belang om de vragen bij de onderzoeken in de gebiedsanalyse mee te nemen en ook antwoord te geven aan de schrijvers van het stuk en daarna ook de betrokkenen in het gebied meenemen.

Plan van aanpak en planning

De vorige commissievergadering was gevraagd om een concreter Plan van Aanpak en planning voor de gebiedsgerichte aanpak vanaf nu tot aan het eindadvies aan de Provincie voorjaar 2022. Het Plan van aanpak wordt in de commissie besproken. Er wordt aandacht gevraagd voor onder andere communicatie, risico’s en personeel.

Inzet van een onafhankelijk wetenschapper

De commissie wil graag extra aandacht voor de onafhankelijkheid en objectiviteit in dit proces. Hiervoor wordt een onafhankelijk wetenschapper ingezet om vragen vanuit de commissie te duiden, aanvullende onderzoeksvragen te stellen en uitkomsten van onderzoeken te toetsen. Er wordt hiervoor zo snel mogelijk een onafhankelijk wetenschappelijk adviseur met de geschikte achtergrond en kwalificaties gezocht.

Actorenscan

Om de belangen in de omgeving van het Liefstinghsbroek goed in beeld te krijgen wordt een actorenscan opgesteld. Dit wordt gedaan door gesprekken te voeren met verschillende bedrijven, betrokkenen en belanghebbenden in het gebied: hoe kijken zij aan tegen de huidige problematiek en oplossingsrichtingen voor de toekomst van de landbouw en natuur in het gebied?

Communicatie

Op dit moment loopt de fase van de gebiedsanalyse. Dit is met name nog een interne ‘huiswerk’ fase. Commissie vindt het van belang om nu vast goed te kijken hoe en wanneer bedrijven en belanghebbenden in het gebied na de zomer betrokken kunnen worden bij het nadenken over mogelijke oplossingsrichtingen en maatregelen.

Om de communicatie met omgeving en achterbannen te verbeteren wordt afgesproken om van iedere commissievergadering een korte samenvatting te maken zodat deze gedeeld kan worden.