6e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 15 september 2021 kwam de adviescommissie GGA voor de 6e keer samen. Lees hier de samenvatting van deze vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) zoekt in opdracht van de provincie Groningen uit welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden voor de zomer van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Akkoord op voorstel METEN in en om Liefstinghsbroek

De vorige commissievergadering is besproken dat een afvaardiging van de commissie onder leiding van de nieuw aangestelde onafhankelijk wetenschapper (Martin Scholten) een voorstel maakt voor het meten van stikstof in en om het Liefstinghsbroek. De commissie maakt deze vergadering kennis met Martin Scholten en hij geeft zijn visie op het meten in en om het Liefstinghsbroek. Het is goed het Liefstinghsbroek als oerbos met blauwgraslanden in het geheel te zien van de omgeving en NNN. Martin heeft en vraagt erkenning voor alles wat er in het verleden al gedaan en bereikt is rondom het Liefstinghsbroek.

Er is door goede samenwerking in het verleden voor natuur veel bereikt in het gebied en wil daarom voor de gebiedsgerichte aanpak inzetten op lokaal maatwerk. Wens is om landelijk pilotgebied te worden en om op verschillende manieren te gaan meten in en om het Liefstinghsbroek. De gehele commissie (ook LTO en Trekkerclub) is akkoord met het voorstel. Het voorstel kan worden uitgewerkt worden tot een concreet meetplan (incl. kostenplaatje). Dit meetplan kan dan als (tussen)advies vanuit de commissie aan Provincie gegeven worden. Het is wenselijk dat ook Natuurmonumenten (of Staatsbosbeheer) inbreng hebben bij het meetplan. Het Waterschap biedt aan om bij te dragen met kennis van wateraspecten.

Tussenadviezen aan Provincie

Adviescommissie gaat werken met tussenadviezen aan Provincie. De commissie is door de Provincie gevraagd om voor de zomer van 2022 advies uit te brengen. Om goed advies uit te brengen wordt onder andere hydrologisch (grondwater) onderzoek uitgevoerd, het beheerplan geëvalueerd, AERIUS updates verwerkt, een meetplan opgesteld e.t.c. De uitkomsten hiervan en informatie is niet direct en tegelijkertijd beschikbaar voor de commissie. In de commissie wordt dan ook besproken dat het wenselijk is om op gezette tijden een tussenadvies te geven aan de Provincie. Het Meetplan zal als 1e tussenadvies aan Provincie worden aangeboden. De commissie heeft ook de opdracht om advies te geven over korte termijns oplossingsrichtingen met draagvlak (quick wins). Ook hiervoor kan te zijner tijd een tussenadvies opgesteld worden.

Actualiteiten rijksgeld (Programma Natuur) en landelijke mediacommunicatie rondom stikstof

De Provincie heeft van het Rijk positief bericht ontvangen over de rijksgelden (Programma Natuur). Deze gelden worden o.a. ingezet voor aanvullend beheer en kwaliteitsverbetering in bestaande natuurgebieden.

Vanuit de landbouw wordt grote onvrede geuit over de uitgelekte rijksplannen m.b.t. gedwongen uitkoop en eventueel intrekken van vergunningen. Dergelijke communicatie helpt de gebiedsgerichte aanpak niet en heeft grote impact op boeren zowel bedrijf als privé. Het is goed dat de commissie hier oog voor heeft. Dat de gedeputeerde afstand genomen heeft van deze landelijke berichtgeving kan als een positief signaal gezien worden vanuit de commissie.

Opstart communicatie

Er wordt gewerkt aan een website met informatie vanuit de adviescommissie over de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Ook is een 1e (digitale)nieuwsbrief opgesteld. De concept teksten worden nog verder verbetert en er wordt vanuit de commissie ook aandacht gevraagd voor niet digitale communicatie o.a. via lokale krant of per brief. Het voorstel is om bewoners in de directe omgeving van het Liefstinghsbroek ook een papieren brief te sturen over waar en hoe je op de hoogte kan blijven.

Voor boerenbedrijven en grondeigenaren in de directe omgeving van Liefstinghsbroek wordt voorgesteld om individuele keukentafelgesprekken te voeren. Om uitleg en informatie te geven over de gebiedsgerichte aanpak en ook goed beeld te krijgen welke ideeën, zorgen en problematiek vanuit de landbouw ervaren wordt. De beelden en uitkomsten kunnen ook meegenomen worden bij de actorenscan die een totaalbeeld geeft van alle betrokken partijen in het gebied.

Volgende commissiebezoek

De commissie stelt voor om volgende keer het Liefstinghsbroek te bezoeken met daarbij uitleg wat er in de omgeving allemaal al natuurontwikkeling gebeurt is, een presentatie van de natuuranalyse, de effecten AERIUS update en het vervolg van het meetplan. De gedeputeerde wordt hiervoor ook uitgenodigd.

Landschapsbiografie

De Landschapsbiografie Westerwolde is klaar. Ter informatie: in samen werking met vele partijen uit de omgeving en ook de Rijksuniversiteit Groningen is de afgelopen jaren een prachtig en uitgebreid boekwerk over het landschap van Westerwolde opgesteld.

Wie zitten er in de commissie?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)