Bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 26 oktober 2020 kwam de adviescommissie Gebiedsgerichte Aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) samen in een digitale vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) zoekt voor de provincie Groningen uit welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek te behouden en de landbouw toekomstperspectief te bieden. De uitkomsten worden voor de zomer van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Wijziging samenstelling gebiedscommissie
Wietse Duursma is nieuw lid (zonder stemrecht) van de adviescommissie. Hij zal namens de landbouw de samenhang in de gaten houden tussen landelijke ontwikkelingen, provinciale koers en de gebiedsgerichte aanpak. De vertegenwoordiger van de trekkerclub Westerwolde heeft zich teruggetrokken. Naar een vervanger wordt gezocht.

Opdracht gebiedsgerichte aanpak Liefstinghsbroek
De oorspronkelijke opdracht van de commissie was om een advies op te stellen voor de provincie Groningen met een gedragen pakket aan maatregelen om de mogelijke invloed van stikstof op het Liefstinghsbroek te verminderen. De opdracht is opnieuw geformuleerd op basis van de inbreng van verschillende betrokken partners. Er wordt in de opdracht meer rekening gehouden met een toekomstbestendige positie van de landbouw. De adviescommissie heeft kritiek op de planning: deze is te ambitieus voor een zorgvuldige werkwijze. Er moet tijd en ruimte zijn om de omgeving erbij te betrekken. De commissie is bezorgd over de beschikbare personele inzet van partners en onduidelijkheid over de beschikbare (uitvoerings)middelen. Er volgt binnenkort een gesprek met vertegenwoordigers van de landbouw. Los van de genoemde opmerkingen, stemmen de overige commissieleden in met de opdrachtformulering.

Planning
De 1e fase is een gebiedsanalyse en plan van aanpak voor de volgende fases. De adviescommissie probeert de 1e fase voor de zomer af te ronden. Natuurmonumenten geeft aan dat het voor de gebiedsanalyse belangrijk is om het hydrologische onderzoek zo snel mogelijk te starten.

Bespreking voorstellen projectgroep 
De projectgroep heeft een aantal voorstellen en overwegingen voor de uitvoering van de opdracht. De adviescommissie is voorstander van de medewerking van een onafhankelijk adviseur, om te zorgen voor een onafhankelijk proces. De commissie wil in de eerste fase de omgeving vooral informeren over de voortgang. Ze verwacht voorstellen te doen waarvoor draagvlak bestaat en waar de provincie middelen voor beschikbaar stelt. De commissie vraagt om commitment van partners voor de ambtelijke inzet. Ze stemt in met het voorstel, maar roept op de mogelijkheid voor aanvullende ondersteuning en expertise open te houden.

Communicatie
Vergaderingen en adviezen zijn niet openbaar. Hiermee sluit de adviescommissie aan bij de provinciale regelgeving voor commissies. De commissie wil transparant communiceren, waar en wanneer dat kan.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)