11e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek (GGA) is (in opdracht van de provincie Groningen) aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden in het najaar van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Mededelingen

Dit is een kort overleg waarin de focus ligt op bespreking Pilot Maatwerk met Meetwerk en het voorstel voor vervolgonderzoek ecohydrologie. We bespreken dus niet alle onderdelen van de aanpak.

Verslag 17 maart 2022

Het verslag is eerder goedgekeurd. Actielijst is toegevoegd.

Pilot Maatwerk met Meetwerk

Vragen vanuit adviescommissie op memo:

 • Kosten van pilot zijn flink afgenomen, hoe is dat gedaan?
 • Hebben we een vergunning nodig voor het meten?
 • Wat betekent de pilot voor de rest van Nederland

Reacties op voorstel en acties:

 • Een governance document is wenselijk: graag voorstel concreter uitwerken. Het is belangrijk om te weten wat we met de data gaan doen.
 • Graag toelichting bij de achterbannen (LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten)

Reactie van adviseur op vragen:

 • Inschatting wenselijk en minimaal benodigd meetnet (en daaraan gelinkt het budget) was een zoektocht: hoe meer je meet, des te meer je gaat weten. We hebben gestreefd naar mean en lean zonder beperking aan de kern van de informatie. Daarop is het basismeetnet aangepast.
 • Met het meetnet willen we de (piek)belasting goed in beeld krijgen, en vervolgens vertalen naar (de effectiviteit van) maatregelen.
 • Wat betekent dit voor Nederland? De pilot kan niet 1 op 1 gekopieerd worden naar NL. De inzichten die het oplevert kan je gebruiken om elders een meetnet vorm te geven om zo gebiedsgericht maatwerk te leveren.
 • Informatie/data: belangrijk om het inzicht die informatie geeft in deze groep te delen en te bespreken.

Conclusie door voorzitter:

 • werkgroep meten gebruiken voor vertaling meetgegevens naar voorstellen, advies en informatie voor adviescommissie. Belangrijk om een onafhankelijk adviseur en (wetenschappelijke/deskundige) klankbordgroep te hebben die de meetgegevens kan interpreteren en kan beoordelen.
 • Alle betrokkenheid nodig om het meten deze zomer te kunnen starten.

Ecohydrologisch vervolgonderzoek

KWR heeft een rapport opgeleverd over de  (eco)hydrologie van het gebied en de relatie met de natuurdoeltypen (natuurkwaliteit). Het geeft inzicht in mogelijke maatregelen in en om het Liefstinghsbroek.

Er is voorstel (uitvraag) opgesteld voor het vervolgonderzoek waarbij de voorgestelde maatregelen nader verkend worden op hun effectiviteit voor natuurdoelen en de effecten op de omgeving.

Dit voorstel is voorbereid door deskundigen de provincie Groningen, waterschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Prolander

Iedereen is akkoord met het voorstel.

Overige informatie/rondvraag

 • Tweede informatieavond voor landbouw is op 26 april 2022. Bekendmaking gaat via advertentie in lokale weekbladen en via aanmelding.
 • Individuele keukentafelgesprekken vinden plaats met (veehouderij)bedrijven binnen 3 km: de eerste gesprekken zijn ingepland.
 • De planning is aangepast. In overleg met provincie is datum voor opleveren advies 15 oktober ‘22
 • Naar aanleiding van brief van minister van der Wal is landbouw bij verschillende gebiedsprocessen van tafel. Draagvlak onder druk door onzekerheid over toekomst voor boeren en gebruik aan voortgang in de legalisering van de PAS melders

Afscheid Bart Huizing:

Bart is voor het laatst bij de Adviescommissie. Bart geeft aan dat de samenstelling van de commissie meerwaarde heeft meerwaarde – samen voor ons gebied. Blijf in dialoog. Veel dank!

Wie zitten er in de commissie? En hoe kun je ons bereiken voor vragen?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. Huizing (vacant?)Gemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. Rietman en J. PluimersProlander (secretaris)
J. KlookerProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)

 

Voorzitter Rika Pot
Telefoonnummer: 06-21459506
Emailadres: rika.pot@ziggo.nl 

Secretaris Jacomijn Pluimers
Telefoonnummer: 06-40345191
Emailadres: j.pluimers@prolander.nl