8e bijeenkomst adviescommissie GGA Liefstinghsbroek

Op 2 december 2021 kwam de adviescommissie GGA voor de 10e keer samen. Lees hier de samenvatting van deze vergadering.

De adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek is (in opdracht van de provincie) aan het werk met de vraag welke oplossingen er zijn om de stikstofgevoelige natuur in het Liefstinghsbroek in stand te houden en tegelijkertijd een toekomstbestendige positie te realiseren voor de landbouw. De uitkomsten worden voor de zomer van 2022 vertaald naar een advies aan de provincie.

Impact landelijke afspraken

Impact landelijke afspraken maken gebiedsgerichte aanpak en lokaal maatwerk extra belangrijk. In de commissie wordt besproken wat de impact is van de landelijke maatregelen die aanstaande zijn vanuit het coalitieakkoord. Zorg vanuit de commissie is dat landelijke afspraken veel impact en onrust geeft bij de agrarische sector. Voorzitter en secretaris van de adviescommissie hebben in gesprek met de programmadirecteur stikstof van het IPO de zorgen om de landelijke aanpak meegegeven en ook het belang van de gebiedsgerichte aanpak onderstreept. Het is en wordt juist van extra belang de gezamenlijkheid in de commissie te behouden ons sterk te maken en in te blijven zetten op de gebiedsgerichte aanpak en lokaal maatwerk.

Bespreking conceptvoorstel gebiedsparticipatie

Communicatieadviseur Elise de Groot neemt de adviescommissie mee met een presentatie over de voorgestelde gebiedsparticipatie. Het participatietraject is aanvullend op de reguliere communicatie met een nieuwe website, nieuwsbrieven over de gebiedsgerichte aanpak en ook individuele gesprekken met ondernemers en omwonenden in de directe omgeving.

Het participatietraject richt zich op oplossingsrichtingen voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor de natuur en een toekomstbestendige positie voor de landbouw. Het participatietraject start met een brede informatiebijeenkomst en loopt tot de zomer van 2022. De ideeën die tijdens 1e informatiebijeenkomst worden opgehaald, worden onder begeleiding van experts in verschillende werkgroepen en sessies uitgewerkt tot concrete mogelijke oplossingsrichtingen. De uitkomsten en resultaten van het hele participatietraject worden besproken in de adviescommissie en gebruikt om advies uit te brengen aan de Provincie. Onderstaande een 1e concept opzet hoe het traject er tot aan de zomer uit zou kunnen zien.

Belangrijke aandachtspunten

Vanuit de commissie worden de volgende belangrijke aandachtpunten voor het participatietraject meegegeven:

 • Zet de uitgangspunten en verwachtingen van het traject in de 1e informatiebijeenkomst. duidelijk neer. De kernboodschap > in Westerwolde gaan we in met respect voor elkaar en gezamenlijkheid mét elkaar op zoek naar maatwerk oplossingsrichtingen.
 • Neem de uitkomsten van de gebiedsanalyse mee in het participatietraject.
 • Er wordt aangegeven om goed na te denken over de omvang en wie uit te nodigen.
 • Erg belangrijk om nu op korte termijn gesprekken in te plannen met ondernemers en omwonenden in de directe omgeving van het Liefstinghsbroek.
 • Als aanvullende doelgroep worden de beide gemeenteraden benoemd om over het traject te informeren.
 • Regel een transparante terugkoppeling van ingebrachte vragen en oplossingsrichtingen tijdens de verschillende bijeenkomsten en maakt een totaaloverzicht met vragen en antwoorden.

Nabespreking presentatie natuuranalyse

In deze commissievergadering wordt terug gekeken op de presentatie van de natuuranalyse in de vorige commissie van 12 november. Er zijn achteraf geen aanvullende vragen gesteld over de presentatie.

 • Vraag over de kwaliteit van het bos bij de aanwijzing N2000: dit is geregistreerd en ook onderzoek naar gedaan in het kader van aanwijzing als bosreservaat (WUR). De boskern was toen in goede staat, dat was ook mede de reden voor de aanwijzing N2000. Het eiken-haagbeukenbos en blauwgras was toen al van matige kwaliteit.
 • De vraag over de ganzen in de nabijheid van het Liefstinghsbroek: er is nog geen eindantwoord op deze vraag. De ganzen worden op dit moment niet geteld. Als ze de omgeving gebruiken als slaapplaats is er sprake van stikstoftoevoer maar ook fosfor is een aandachtspunt. De plassen in de omgeving wateren echter niet af richting het Liefstinghsbroek. Deze vraag wordt nog verder uitgezocht.
 • Met betrekking tot de vraag over de zorgen van de uitbreiding van de waterwinning nabij Sellingen voor het Liefstinghsbroek is contact geweest met het waterbedrijf. De uitbreiding blijft binnen de vergunning en heeft geen effect op het Liefstinghsbroek.
 • Suggestie over aanvullend bekalken: er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het gebuikt van steenmeel. Dit wordt soms gebruikt bij bossen die grondwateronafhankelijk zijn. Bij grondwaterafhankelijke bossen is er juist risico op extra mineralisatie.
 • Vraag over het hydrologisch onderzoek ook bodem onderzoek en in het Liefstinghsbroek zelf? Er zijn peilbuizen in het bos zelf geplaatst en er zijn ook bodemmonsters genomen. Vraag om uitkomsten te vergelijken met waterkwaliteit in de watergangen. Hierbij kan het Waterschap bij betrokken worden.
 • Suggestie voor het verbeteren van het blauwgrasland door het opbrengen maaisel vanuit kwalitatief goed blauwgrasland uit het nabijgelegen Barkeveen. Deze suggestie wordt inderdaad overwogen waarbij wel goed naar de omstandigheden gekeken moet worden.

Opstarten pilot meten stikstof

Er is goed nieuws ontvangen voor het opstarten van de Pilot voor het meten van stikstof. De provincie heeft de vorige commissie positief gereageerd op de Pilot. Afgelopen week werd duidelijk dat o.a. TNO / One Planet graag mee willen doen en ook het RIVM is bereid een uitgebreid MAN-meetpunt in het Liefstinghsbroek te plaatsen. TNO wordt betrokken voor de 24/7 concentratiemetingen en de koppeling/digitalisering van datagegevens uit de pilot.

Met de UvA volgt nog afstemming over insteek eventuele depositiemetingen en ook voor het aanvullend meten van stikstof in stallen is contact met een onderzoeksinitiatief uit Twente. Landelijk wordt het belang van de Pilot Maatwerk door Meetwerk in het Liefstinghsbroek steeds meer gezien onder andere bij het IPO. Om ons pleidooi sterker te maken is een lobbybrief opgesteld. Het is de opdracht aan alle organisaties in de commissie om deze lobbybrief via eigen (landelijk) netwerk verder te brengen zodat er een steeds bredere steun voor de landelijke meet pilot ontstaat.

Wie zitten er in de commissie?

Voor de commissie is een onafhankelijk voorzitter gezocht. Dit is oud-burgemeester van Appingedam, Rika Pot. De commissie bestaat verder uit vertegenwoordiging van verschillende betrokken partijen in de omgeving van Liefstinghsbroek. Partijen die in Westerwolde al tientallen jaren samenwerken aan nieuwe natuur, recreatie en een goede positie voor de landbouw. De commissie is te bereiken via voorzitter Rika Pot of secretaris Remo Rietman.

NaamOrganisatie
R. PotOnafhankelijk voorzitter
B. HuizingGemeente Westerwolde
G. BrongersGemeente Stadskanaal
F. HeeringaWaterschap Hunze & Aa’s
A. KuperLTO-Noord afd. Westerwolde
H. WortelboerTrekkerclub Westerwolde
R. van der WalStaatsbosbeheer Groningen
R. BennemaNatuurmonumenten
R. BrinkStichting Promotie Westerwolde
R. RietmanProlander (secretaris)
A. FikenscherProvincie Groningen (adviseur)
W. DuursmaGeorganiseerde landbouw (adviseur)